Aspirantura bölümi

image

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2008-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda çykaran №9378 belgili Karary bilen tassyklanan Türkmenistanda ylmy işgärleri taýýarlamak hakyndaky Düzgünnama laýyklykda, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak boýunça institutymyzyň aspirantura bölümine ýurdumyzyň dürli edara-kärhanalarynda işleýän ýaş hünärmenler aspirant, doktorant we dalaşgär hökmünde kabul edilip, olar institutyň alymlarynyň we tejribeli ylmy işgärleriniň ýolbaşçylygynda ylmy-barlag işlerini alyp barýarlar.