Himiýa institutynyň ylmy işleriniň ýygyndysy. VIII göýberiliş

Ylmy işleriň bu ýygyndysynda nebiti we gazy, mineral we gidromineral çig mallary gaýtadan işlemek üçin täze tehnologiýalary ösdürmek, şeýle hem täze senagat önümlerini almak boýunça ylmy işleriň netijeleri bar.

Ýygyndy himiýa pudagynyň hünärmenleri, mugallymlar, aspirantlar we talyplar üçin niýetlenendir.

Himiýa institutynyň ylmy işleriniň ýygyndysy. VII göýberiliş

Ylmy makalalaryň bu ýygyndysynda ýurdumyzyň tebigy baýlyklaryny tygşytly peýdalanmak, bu çeşmeleriň ulanylmadyk bölegini önümçilige ornaşdyrmak, öndürilen önümleriň hilini ýokarlandyrmak we ylmy işleriň netijelerine esaslanýan täze maddalary sintez etmek boýunça işleri getirilen.

Ýygyndy himikler, mugallymlar, aspirantlar we himiýa pudagynda işleýän hünärmenler üçin niýetlenendir.

Himiýa institutynyň ylmy işleriniň ýygyndysy. VI göýberiliş

Ylmy makalalar ýygyndysynda tehnologiýalary ösdürmek we Türkmenistanyň gidromineral çig mallarynyň himiki düzümini we fiziki-himiki aýratynlyklaryny öwrenmek we olary gaýtadan işlemek boýunça işleriň netijeleri görkezilen . Berilýän maglumatlar gözlegleriň we derňewleriň netijesidir.

Bu ýygyndy, ýurdumyzdaky nebit-gaz, himiýa, suw we oba hojalygyny öwrenmeklige esaslanýar. Mugallymlar, aspirantlar we talyplar üçin niýetlenendir.

Himiýa institutynyň ylmy işleriniň ýygyndysy. 2017 ýyl

Ýygyndyda ýurdumyzyň tebigy baýlygy bolan täze tehnologiýalar, minerallar we gidrominerallar boýunça işler bar. Nebiti we gazy gaýtadan işlemegiň tehnologiýalaryny ösdürmek, şeýle hem täze önümleri almak boýunça gözleg işleriniň netijeleri getirilen.

Ýygyndy himikler, mugallymlar, aspirantlar we himiýa pudagynda işleýänler üçin niýetlenendir.

Nebiti gaýtadan işlemek we nebit rezin-asfalten maddalarynyň termokatalitik öwrülişiginiň tebigaty

Soňky ýyllarda Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň işgärleri, öňki SSSR-iň akademiki we senagat gözleg institutlarynyň alymlary bilen himiýa we ýokarymolekulýar birleşmeleriň tehnologiýasy pudagyndaky alymlar bilen bilelikde geçirilen işleriniň netijeleri getirilen.

Himik-tehnologlar, alymlar, mugallymlar we ýokary okuw jaýlarynyň talyplary üçin niýetlenen.

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň işleriniň ýygyndysy. II göýberiliş 1995 ýyl

Türkmenistanyň mineral baýlyklaryny gaýtadan işlemek, nebit uglewodorodlarynyň, naften kislotalarynyň we emele gelen önümleriň häzirki zaman alnyş usullaryny seljermek we düzümini öwrenmek göz öňünde tutulýar. Tebigy ýerasty suwlary öwrenmegiň netijeleri görkezilýär.

Himikler, inženerler, mugallymlar we okuwçylar üçin niýetlenen.

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň işleriniň ýygyndysy. 1993 ýyl

Ýygyndyda Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň hünärmenleriniň organiki däl maddalaryň himiýasy we tehnologiýasy, nebithimiýa hem-de organiki himiýa pudaklaryndaky gözlegleriniň netijeleri öz beýanyny tapdy.

Bu ýygyndy himiýa pudagynyň işgärleri, mugallymlar we ýokary okuw jaýlarynyň talyplary üçin niýetlenendir.