“Altyn Asyr” Türkmen we Sarygamyş kölleri: peýdalanmagyň gidrohimiýasy, ekologiýasy

Ç.A. Kuliýew, A. Ernepesowa

 

“Altyn Asyr” we “Sarygamysh” kölleriniň ekologiýasy, ulanylyşyň gidrohimiýasy

Hazar deňzi: Türkmen kenarýakasynyň gidrohimiýasy, ekologiýasy

Ç.A. Kuliýew

Hazar deňzi: Türkmen kenarlarynyň gidrohimiýasy we ekologiýasy

Täze galkynyşlar we beýik özgertmeler eýýamynda himiýa ylmynyň ösüşi

Ylmy işleriň bu ýygyndysynda nebiti we gazy, mineral we gidromineral çig mallary gaýtadan işlemek üçin täze tehnologiýalary ösdürmek, şeýle hem täze senagat önümlerini almak boýunça ylmy gözlegleriň netijeleri bar.

Ýygyndy himiýa pudagynyň hünärmenleri, mugallymlar, aspirantlar we talyplar üçin niýetlenendir.

Himiki adalgalaryň rus-türkmen sözlügi. 1993 ýyl

Sözlükde himiki dersleriň ähli bölümlerinde iň köp ýaýran himiki adalgalar bar: organiki, organiki däl, fiziki, analitik himiýa, şeýle hem biohimiýa, bioorganiki we bioinorganiki däl himiýanyň terminleri getirilen.

Sikloalkilarilketonlaryň sintezi. 1997 ýyl

Fenollar, olaryň efirleri we aýry-aýry naften kislotasy bolan beýleki ysly birleşmeler ýaly işjeňleşdirilen aromatiki ulgamlaryň asilleşdirilmegi boýunça köp ýyllyk gözlegleriň netijeleri jemlenendir. “Fridel-Crafts” reaksiýasynyň şertlerinde köp sanly önümiň emele gelmegine alyp barýan mehanizmler ara alnyp maslahatlaşylýar. Bu mesele boýunça içerki we daşary ýurt edebiýatynyň seljermesi hödürlenýär.

Organiki himiýa hünärmenleriniň giň topary, mugallymlar, aspirantlar we himiýa uniwersitetleriniň talyplary üçin niýetlenen.